مسئول قانون ماشین قوانین قانونی اخبار اجتماعی

مسئول: قانون ماشین قوانین قانونی اخبار اجتماعی

فوت مشکوک یک جوان در اهواز بر اثر سوختگی شدید

به گزارش ایسنا، سرهنگ سعید شعبان اظهار کرد: دو روز پیش جوانی به علت سوختگی شدید به بیمارستان سوختگی انتقال یافته می شود. فوت مشکوک یک جوان در اهواز بر اثر س..

ادامه مطلب